Algemene voorwaarden VDN Verhuisliftverhuur met betrekking tot het verhuren van verhuisliften.

1. DEFINITIES

Opdrachtnemer: VDN Verhuisliftverhuur.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de (totstandkoming van de) opdracht wederpartij van VDN Verhuisliftverhuur is.

Opdracht: iedere overeenkomst met VDN Verhuisliftverhuur in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening.

Materiaal: materiaal ten behoeve van verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, voertuigen en dergelijke, dat door VDN Verhuisliftverhuur bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt c.q. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Verhuislift: onderdeel van het materiaal voor het uitvoeren van verticaal transport.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van VDN Verhuisliftverhuur, zoals offertes, opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door VDN Verhuisliftverhuur en opdrachtgever overeengekomen.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OPDRACHT.

1. een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever, dan wel door de aanvaarding door VDN verhuisliftverhuur van een verzoek tot het aangaan van een opdracht of de uitvoering daarvan.

2. Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt VDN verhuisliftverhuur slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door VDN Verhuisliftverhuur.

4. VERGOEDING

1. VDN Verhuisliftverhuur stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een (uur)vergoeding vast. De vergoeding is excl. 21% BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door VDN Verhuisliftverhuur uitgevoerde prestatie. Indien een uurvergoeding wordt overeengekomen geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, het geldende tarief volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur, met een minimum van 1 uur a € 65,-(ex 21% Btw). Voor opdrachten die uitlopen na of worden uitgevoerd na 18:00 uur geldt een hoger uurtarief volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur met een minimum van 125% per uur. Voor opdrachten die uitlopen tot of worden aangevangen op Zaterdag/Zondag geldt een hoger uurtarief volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur. Voor opdrachten die uitlopen tot of worden aangevangen op Feestdagen geldt een hoger uurtarief volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur met een minimum van 200% per uur.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vergoedt opdrachtgever heffingen van overheids-, gemeente- of andere instanties, zoals terzake van vergunningen, boetes, parkeergeld, afzettingsmateriaal en alle andere verplichtingen die samenhangen met de uitvoering van de opdracht.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en goed te bereiken locaties, zulks naar het oordeel van VDN Verhuisliftverhuur. Indien blijkt dat de (omstandigheden op of om de) locatie zodanig is/zijn dat de opdracht niet, niet veilig of niet binnen de een redelijke tijd kan worden uitgevoerd, heeft VDN Verhuisliftverhuur het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten (al dan niet ingevolge het geldende uurtarief) of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

2. Mocht de gesteldheid of omstandigheden op of om de locatie van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan met risico voor het materiaal en verdere gereedschappen en/of het personeel of derden zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van VDN Verhuisliftverhuur, dan heeft VDN Verhuisliftverhuur het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren en de kosten, alsmede de overeengekomen opdrachtvergoeding, aan opdrachtgever in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie (inclusief parkeer/vervoerruimte voor de verhuisliften) zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat VDN Verhuisliftverhuur in redelijkheid in staat wordt gesteld de opdracht binnen een aanvaardbare tijdspanne uit te voeren. Lid 2 is dienovereenkomstig van toepassing.

4. Voor reisafstanden groter dan 15 kilometer vanaf de vestigingsplaats van VDN Verhuisliftverhuur tot de locatie geldt een kilometervergoeding vanaf de vestigingsplaats van VDN Verhuisliftverhuur tot de locatie en visa versa, volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur met een minimum van  € 0,50 per km, te voldoen door opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is gehouden aanwijzingen van VDN Verhuisliftverhuur uit te voeren, bij gebreke waarvan lid 2 overeenkomstig van toepassing is.

6. VERPLICHTINGEN VAN VDN VERHUISLIFTVERHUUR

VDN Verhuisliftverhuur is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden terzake van schade door en met bij de opdracht gebruikte verhuisliften te verzekeren, zulks conform standaard verzekeringscondities verticaal transport. Deze verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de (omgeving van de) verhuislift zelf. Ingeval het materiaal van VDN Verhuisliftverhuur uitvalt, is VDN Verhuisliftverhuur gehouden vervangend materiaal te verzorgen, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding. VDN Verhuisliftverhuur verplicht zich een verhuislift ter beschikking te stellen en deze te bedienen. Verdergaande verplichtingen heeft VDN Verhuisliftverhuur niet.

7. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Iedere aansprakelijkheid van VDN Verhuisliftverhuur, die valt buiten en boven de  dekking van c.q. uitkering ingevolge  de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van  VDN Verhuisliftverhuur zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van VDN Verhuisliftverhuur en anderen c.q.  hulppersoneel, voor zover vallend buiten en boven de dekking c.q. uitkering ingevolge  de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.

2. Voorzover VDN Verhuisliftverhuur tot enige schadevergoeding is gehouden en de verzekeraar niet of onvoldoende uitkeert, is schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de overeengekomen opdrachtvergoeding; in het geval dat de verzekeraar uitkeert, is VDN Verhuisliftverhuur uitsluitend gehouden tot betaling van de hoogte van het aldus uit te keren bedrag.

3. Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van c.q. uitkering ingevolge de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering terzake de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van VDN Verhuisliftverhuur zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen VDN Verhuisliftverhuur zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen VDN Verhuisliftverhuur zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van de opdrachtgever, zulks met uitzondering evenwel van schade aan het materiaal, veroorzaakt gedurende bediening door VDN Verhuisliftverhuur zelf, diens personeel en/of verdere hulppersonen. Indien echter VDN Verhuisliftverhuur bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materiaal is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van de opdrachtgever en/of diens personeel komt deze ten laste van de opdrachtgever.

4. VDN Verhuisliftverhuur is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van of buiten de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van c.q. uitkering ingevolge de in artikel 6 bedoelde verzekering.

5. De opdrachtgever is gehouden VDN Verhuisliftverhuur terzake de in de artikelen 7.2 en 7.3 genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.

6. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van de opdrachtgever zal tot vrijwaring gelden ook ten gunste van het personeel van VDN Verhuisliftverhuur en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door VDN Verhuisliftverhuur ingeschakelde adviseurs.

7. VDN Verhuisliftverhuur  is nimmer aansprakelijk voor schade aan of het gevolg van te vervoeren goederen van opdrachtgever.

8. OPSCHORTING EN BEEINDIGING OPDRACHT

VDN Verhuisliftverhuur zal de uitvoering van de opdracht zonder enig recht op schadevergoeding met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien naar het oordeel van VDN Verhuisliftverhuur:

1. VDN Verhuisliftverhuur c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;

2. de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet of redelijke eisen van veiligheid;

3. de uitvoering van de opdracht in redelijkheid onmogelijk is, door derden wordt gehinderd of verboden;

4. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van zodanige omstandigheden in de omgeving van de verhuislift dat VDN Verhuisliftverhuur het niet verantwoord acht de opdracht uit te voeren.

VDN Verhuisliftverhuur zal in deze gevallen gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. Gedurende de duur van de opschorting zal het geldende (uur)tarief van VDN Verhuisliftverhuur onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden eventueel kunnen worden hervat, ook indien een vaste prijs is overeengekomen.

9. GEEN VERPLICHTING TOT ZELF UITVOEREN

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft VDN Verhuisliftverhuur te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn.

10. ANNULERING

1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert brengt VDN Verhuisliftverhuur de als gevolg hiervan ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering ontstane omzetverlies als volgt ten laste van de opdrachtgever:

a. indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur wordt geannuleerd, worden slechts werkelijk gemaakte of aan derden verschuldigde kosten doorberekend, zoals betreffende vergunning/ontheffing, afzetting, hulpmateriaal etc.

b. indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 12.00 uur doch voor 17.00 uur wordt geannuleerd, wordt 50% van de uurvergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

c. indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 17.00 uur wordt geannuleerd of als de verhuislift reeds naar het werk is vertrokken, wordt 75% van de uurvergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

d. Indien de opdrachtgever er voor kiest de omstandigheden op de werkplek af te wachten, worden de wacht uren volledig doorberekend tot het moment waarop de werkzaamheden kunnen worden aangevangen, volgens de meest recente prijslijst van VDN Verhuisliftverhuur, met een minimum van 1 uur a € 65,--per uur, ook indien een vaste prijs is overeengekomen. Ook worden alle bijkomende kosten in rekening gebracht.

e. Indien er geen bericht van annulering van opdrachtgever wordt ontvangen gaat VDN Verhuisliftverhuur er van uit dat de opdracht dient te worden uitgevoerd.

2. In het geval weersomstandigheden van dien aard zijn dat er sprake is van onwerkbaar weer (bijvoorbeeld bij windstoten, windkracht 5 beaufort of meer, mist, neerslag of omstandigheden waardoor de last vanaf de grond niet goed zichtbaar is, een en ander te beoordelen door VDN Verhuisliftverhuur) dan heeft VDN Verhuisliftverhuur het recht de opdracht te annuleren, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.

11. BETALING

1. Betaling dient contant te geschieden aan de chauffeur van VDN Verhuisliftverhuur bij aankomst. Bij betaling per bank, indien overeengekomen, geldt als datum van betaling de datum van creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt afgeboekt.

2. Verrekening of inhouding (ook op facturen), op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

3. Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, bij gebreke waarvan een termijn van 30 dagen geldt, is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.

4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door VDN Verhuisliftverhuur, te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,--. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand ook voorzover die een gerechtelijke kostenveroordeling te boven gaan.

5. VDN Verhuisliftverhuur is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van VDN Verhuisliftverhuur voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

12. RECLAMES EN VERVAL VAN RECHTEN VAN OPDRACHTGEVER

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de opdracht.

2. Opdrachtgever dient eventueel waarneembare gebreken terstond bij VDN Verhuisliftverhuur te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan VDN Verhuisliftverhuur te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door VDN Verhuisliftverhuur geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.

3. Reclames terzake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na het einde der uitvoering van de opdracht bij VDN Verhuisliftverhuur te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.

4. Elk recht van de opdrachtgever terzake de opdracht, schadevergoeding daaronder begrepen, vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde der uitvoering van de opdracht een vordering tegen VDN Verhuisliftverhuur heeft ingesteld.

13. OVERMACHT

Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die VDN Verhuisliftverhuur niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmede VDN Verhuisliftverhuur bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de VDN Verhuisliftverhuur kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materiaal, het in gebreke zijn, c.q. blijven van leveranciers van VDN Verhuisliftverhuur en calamiteiten zoals brand etc.

14. GESCHILLEN

1. Op alle verbintenissen tussen VDN Verhuisliftverhuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen VDN Verhuisliftverhuur en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

VDN verhuisliftverhuur krijgt een gemiddelde beoordeling van 9.7 gebaseerd op 53 beoordelingen bij klantenvertellen.nl.